Време ни е за Възраждане!

Устав на ПП Възраждане


Устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 02.08.2014г. в град Плиска и промените, приети на проведения Втори национален конгрес, проведен на 16.09.2017г. в гр.Стара Загора.

Устав

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ВЪЗРАЖДАНЕ”
1. Общи положения
Чл. 1. Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”/или наричана по-надолу за краткост ПП ВЪЗРАЖДАНЕ/ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, със седалище в град София и адрес на управление: град София, бул.“Христо Ботев“ No.111.
Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на политическа партия Възраждане.
Чл. 3. Политическа партия Възраждане е доброволно политическо сдружение на български граждани с избирателни права.
Чл. 4. (1). Символите на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са знак, печат и знаме. Общинските организации (ОО) имат право да ги използват, добавяйки към тях задължително името на общината, в която са разположени.
Знакът на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ представлява черен лъв, изправен на задните си крака. Под него със златни букви е изписано ВЪЗРАЖДАНЕ
Печатът на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ е окръжност в средата, на която е поставен знака на партията, като около него в полукръг е изписано – „ПП ВЪЗРАЖДАНЕ”.
Знамето на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ е бяло на цвят, като в средата му е разположен знака на партията.
Чл. 5. ПП ВЪЗРАЖДАНЕ провежда своите публични прояви, отправя обръщения и съставя документите си на български език.
Чл. 6. Организацията и дейността на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ се осъществяват въз основа на Конституцията и законите на Република България.
Чл. 7. Принципите, които ни водят, почиват на нашето разбиране за свободата, достойнството и силата на националната общност.
2. Цели
Чл. 8. ПП ВЪЗРАЖДАНЕ осъществява и ръководи своята дейност въз основа на следните цели:
Съхраняване на ценностите, традициите, идентичността и демографският потенциал на българския народ, чрез запазване и развитие на образованието и просветата, като предпоставка за положителното развитие на обществото;
Икономически просперитет и развитие на Република България;
Утвърждаване на страната ни като фактор за регионалната и глобална сигурност;
Държавна подкрепа за развитието на българската култура;
Запазване и съхраняване на българската природа;
Устойчиво и проспериращо развитие на регионите и общините в Република България;
Възпитаване на българските граждани на родолюбие и възраждане на традиционните български ценности и морални устои на българщината в страната и в чужбина.
Чл. 9. Политическа Партия "ВЪЗРАЖДАНЕ" ще постигне целите си чрез спазване Конституцията и законите на Република България, своя Устав и програмните си документи и платформи, взаимодействие с български и международни организации, които изповядват принципите на свободата и националния суверенитет и участие в законодателната, изпълнителната и местната власт на Република България.
3. Органи на партията
Чл. 10. Партията има следните органи:
(1). Централни органи на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ:
1. Конгрес – върховен орган на партията.
2. Организационен съвет /ОС/ – върховен политически, организационен и консултативен орган.
3. Централна контролна комисия /ЦКК/ – върховен контролен орган.
4. Национален комитет /НК/ – върховен изпълнителен (ръководен) орган на партията. Членовете му са Председателят на политическа партия „Възраждане“, трима негови заместник-председатели и секретар.
(2). Териториални органи на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ:
1. Областен ръководител /ОР/.
2. Общинска организация /ОО/.
Чл. 11. Централните органи на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ формират и осъществяват политиката, ръководят дейността и работят за създаването на обществено доверие и авторитет на партията. Осигуряват, организират и провеждат изборните кампании.
Чл. 12. Териториалните органи на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ осъществяват политиката и ръководят дейността на партията, в рамките на своите територии. Осигуряват и реализират двупосочна връзка с висшестоящите структури и органи на партията.
4. Централни органи
4.1. Конгрес
Чл. 13. (1). Конгресът е върховен орган на партията и се провежда веднъж на 3 (три) години. Reшенията му са задължителни за всички членове и органи на ПП „Възраждане”.
(2). Свикването на конгрес става с решение на Организационния съвет /ОС/.
(3). Решението по ал. 2 се публикува в един национален ежедневник, не по-късно от 7 дни преди датата на Конгреса и съдържа проект за дневен ред, дата, място и час за провеждането му.
Чл. 14. Извънреден конгрес може да бъде свикан по всяко време с решение на ОС, с решение на НК или по писмено искане на половината плюс един от членовете на партията.
Чл. 15. Решението за свикване на конгрес - редовен или извънреден, се приема с квалифицирано мнозинство от поне 2/3 от общия състав на съответния орган на партията по чл.14, като се определят деня и мястото на провеждането, както и проекта на дневния ред и предложенията за ръководство на конгреса за провеждането му и състав на работни групи, когато е необходимо.
Чл. 16. (1). Конгресът на партията се състои от членовете на ОС и ЦКК, Областните ръководители, които са членове по право, както и от делегати от всички съществуващи Общински организации, избирани при норма на представителство 1 делегат на 50 члена.
(2). Имената на делегатите, избрани от общинските организации, се изпращат в деловодството на партията, не по-късно от 48 часа преди деня на Конгреса.
Чл. 17. Конгресът на партията:
(1). Обсъжда и приема проекта за дневен ред, приет от свикващия орган, като има правото да го допълва. Конгресът избира и свое ръководство за провеждането му и състав на работни групи, когато е необходимо, съгл. Чл.15.
(2). Обсъжда и взема решения относно отчетите на ОС, ЦКК и НК.
(3). Избира и определя състава на ОС, НК и ЦКК и освобождава от отговорност членовете им при изтичане на мандата им или предсрочно съгласно устава.
(4). Обсъжда най-важните задачи на партията и приема насоки за нейната дейност през предстоящия период. Решенията са задължителни за всички структури, органи и членове.
(5). Може да приеме решение за прекратяване на партията по смисъла на Закона за политическите партии, както и решение за сливане, вливане или коалиция с други политически партии. Квалифицираното мнозинство е от ¾ (три-четвърти) от присъстващите.
(6) Променя, изменя и допълва устава на политическата партия,
(7) Избира пряко председател на ПП „Възраждане“ измежду членовете на ОС, както и другите членове на НК.
(8) Взема решения относно други важни въпроси, в съответствие с Устава.
4.2. Организационен съвет /ОС/
Чл. 18. Организационният съвет е върховният политически, организационен и консултативен орган на партията. Числеността на неговия състав е от 17 души, пряко избрани от Конгреса. В техния състав влизат и петте члена на НК.
Чл. 19. Организационният съвет ръководи работата на партията и решава всички въпроси от текущата оперативна политика на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ между конгресите, включително:
- Взема решения за свикване на Конгрес съгласно чл.15;
- Привежда в изпълнение всички решения на Конгреса и възлага на НК фактическите действия по изпълнението им;
- Сочи лице/а, които са пряко отговорни за бюджета на партията и отчитането му;
- Ръководи и проверява дейността на всички териториални органи на партията;
- Приема отчети за дейността на областните координатори;
- Приема и разпорежда с бюджета на партията и ползването на заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година и предоставяне на необходимите обезпечения;
- Взема решения относно учредяване или участие на партията в юридически лица с нестопанска цел;
- Взема решения относно осъществяване на издателска дейност, ползване на интелектуална собственост и авторски права;
- Взема решение за конкретните цели, програми и действия, които ще се следват от партията по време на избори;
- при системно нарушаване на Устава и политическата линия на партията, може да разпуска Общински организации с мотивирано решение;
- Взема решение за определяне на Областен координатор на партията за съответната област;
- В случаите, когато няма учредена съответна ОО, да приема нови членове на ПП „Възраждане”;
- Да изключва членове на партията, по силата на чл. 42;
- Създава работни органи, груби, конференции, заседания и др.публични изяви при нужда извън случаите на чл.48, ал.1.
- други въпроси от неговата компетентност, уредени в този Устав;
Чл. 20. Организационният съвет се свиква най-малко веднъж в годината от председателя на партията. Той може да бъде свикан и извънредно по инициатива на една трета от членовете на ОС. ОС може да взема и неприсъствени решения, подписани от членовете му с единодушие.
Чл. 21. Заседанията на ОС се председателстват от председателя на партията или от друг член на НК, избран за тази цел, непосредствено преди започването им.
4.3. Централна контролна комисия /ЦКК/
Чл. 22. ЦКК е върховният и постоянно действащ контролен орган на партията. Тя се състои от 3 души, избирани и освобождавани пряко от Конгреса, който избира и председател измежду тях.
Чл. 23. ЦКК контролира цялостната финансова и деловодна отчетност на партията, съблюдава за опазването на партийното имущество вкл. и на ОО, следи за спазването на Устава от всички централни и териториални органи на партията, има право да ги проверява и да изисква отчет от тях, когато сметне за добре и отменя решенията им, ако противоречат на Устава, Конституцията и законите в Република България. ЦКК също така взема решения по текущи въпроси съобразно своята компетентност съобразно Устава, както и предлага на ЦР за изключване членове или ОО заради неспазване на финансовата дисциплина.
Чл. 24. ЦКК провежда свои редовни заседания, не по-малко от един път в годината, на които приема отчет, който представя пред НК и Конгреса, ако той е предстоящ. Заседанията на ЦКК се свикват и ръководят от Председателя на ЦКК. Извънредно заседание може да бъде свикано по всяко време и от всеки член на ЦКК, ако е налице нужда от такова. НКК може да взема и неприсъствени решения, подписани от членовете и с единодушие.
4.4. Национален комитет /НК/
Чл. 25. НК е върховният изпълнителен (ръководен) орган на партията. Той заседава два пъти месечно и се свиква от председателя на ПП „Възраждане”. НКК може да взема и неприсъствени решения, подписани от членовете му с единодушие.
Чл. 26. НК е колективен изпълнителен орган и се състои от 5 (пет) члена на Централното ръководство и биват избирани пряко от Конгреса. Съставът му е председателя на партията, секретарят и трима негови заместник-председатели.
Чл. 27. Правомощията на НК са:
1.Представлява Партията пред всички трети физически и юридически лица, органи на държавната и общинска администрация, съдебната власт и политическите партии. Представителството по предното изречение се извършва от председателя на ПП „Възраждане”, който е член на НК. Председателят може писмено да упълномощи друг член на НК да представлява от негово име партията за отделни действия.
2.Привежда в изпълнение всички решения на Конгреса и на ОС;
3.Назначава и освобождава областните ръководители на партията;
4.Осъществява текущ контрол и методическо ръководство по отношение на местните структури на партията, съобразно указанията на ОС; НК утвърждава новоучредените общински организации и може да откаже да утвърди новоучредена ОО в случаите, когато прецени, че това учредяване е в противоречие с политиката, целите и принципите на ПП „Възраждане“, или че е направено в противоречие с разпоредбите на настоящия устав и/или закона.
5. Свиква и председателства заседанията на ОС;
6. Решава всички оперативни въпроси, в изборните кампании, вкл. относно коалиции, издигане на кандидати, формиране на листи и др.
7. Упражнява правомощията на собственик от името на партията, стопанисва, управлява и се разпорежда с недвижимото и движимото имущество, бюджета и финансовите средства на партията; За такива действия НК може да упълномощи писмено Председателя на ПП “Възраждане“ да ги извършва и представлява пред всякакви трети лица.
8. Други въпроси от неговата компетентност, уредени в този Устав.
Чл. 28. НК може да преупълномощава писмено други членове на ОС, както и областните ръководители да представляват партията пред трети лица, по конкретни въпроси.
4.5. Председател на политическа партия „Възраждане“.
Чл. 29. (1). Председателят на ПП „Възраждане“ е член на НК и е представител на партията пред трети лица.
(2). Председателят на ПП „Възраждане“ се избира от Конгреса за срок от 3 години.
(3). Председателят може да свиква заседания на НК, ЦКК и ЦР.
(4) В случай на невъзможност за упражняване на неговите правомощия, партията се представлява заедно от един от неговите заместници и организационния секретар.
(5) Към Председателя на ПП „Възраждане” има едноличен орган - организационен секретар, който е член на НК и изпълнява технически, регистраторски и деловодителски функции, подържа и ръководи регистри, документация на партията, координацията между централните органи на партията и общинските организации, може да извършва действията относно набирането на нови членове на партията и/или нейните ОО, и др.
5. Териториални органи
5.1. Областен ръководител
Чл. 30. (1). На територията на една или няколко области НК, по решение на ОС, назначава Областен ръководител /ОР/, който е координиращ орган на партията за съответната област и се отчита за дейността си пряко пред ОС.
(2). ОР провежда политиката на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в региона, като може да се ползва от писмени пълномощия за представителство на партията пред всички трети лица, ползва партиен печат, знаме и символи.
Чл. 31. (1). ОР координира дейността на общинските организации на партията по въпроси, засягащи региона като цяло.
(2). ОР съдейства за изграждане на местни структури, участва на учредителното им събрание и подписва учредителната документация, организира участието на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в парламентарни избори и прави предложения до националните органи на партията по въпроси, отнасящи се до региона.
5.2. Общинска организация /ОО/
Чл. 32. Основната териториална структурна единица на партията е ОО.
Чл. 33. (1). Общинската организация се изгражда на териториален принцип по инициатива на местния ОР, на НК, на Председателя на партията или на ОС и се състои от не по-малко от пет дееспособни физически лица, български граждани, вече приети за членове от местния областен ръководител.
(2). Ръководството на ОО се състои от Председател, зам-председател и секретар. Последните двама се избират с обикновено мнозинство на учредителното събрание на съответната ОО за срок от три години, като след изтичане на мандата им, на редовно събрание членовете на ОО гласуват за освобождаване от отговорност органите и избират нов техен състав за същия тригодишен период, отново с обикновено мнозинство. Новоизбраното ръководство следва да бъде утвърдено от НК.
(3) Всеки от органите на ОО може да бъде освободен от длъжност и предсрочно, както с решение, взето с обикновено мнозинство от членовете на ОО, така и с решение на НК на партията, в случаите, когато НК прецени, че действията му са в ущърб на целите, идеите или действията на партията или че той действа против нейните интереси, съответно против интересите на членовете на ОО. Новоизбраният орган следва да бъде утвърден от НК.
Чл. 34. (1). Редовността на учредителното събрание на нова общинска организация се удостоверява задължително чрез присъствието на ОР или на член на ОС.
(2). Учредяването на нова организация по предходната алинея се утвърждава от Националния комитет, който с писмено решение приема новоучредената структура.
Чл. 35. Всяка една общинска партийна организация може да провежда свои събрания и да приема решения по въпроси, отнасящи се до нейния организационен живот, или по въпроси, засягащи изключително района, на който тя действа. Всяка ОО има правото да иска помощ от централните органи на партията по въпроси, касаещи организационния въпрос на партията. Всяка ОО може да формира като подструктура и младежка партийна структура, за която се прилагат правилата за ОО.
Чл. 36. Всяка ОО е длъжна до края на месец януари, чрез своя ОР да представи в ОС писмен доклад за дейността си през отминалата година, както и целите, които си поставя за изпълнение през настоящия период.
6. Членство
6.1. Права и задължения.
Чл. 37. В ПП ВЪЗРАЖДАНЕ може да членува всеки навършил 18 години, дееспособен гражданин на Република България, който е готов да работи за постигането на целите на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, приема нейната Програма, изпълнява решенията на висшестоящите органи и не членува в друга партия.
Чл. 38. В партията не могат да членуват наборни и кадрови военнослужещи, служители в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователи, прокурори, съдии, служители в дипломатическата служба, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия, както и лица, осъдени с влязла сила присъда за престъпление от общ характер вкл. и нереабилитирани, както и такива, поставени под запрещение.
Чл. 39. Всеки член на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, има право: Да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; Да избира и да бъде избиран в централните и териториални органи на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; Да избира кандидатите на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в органите на централната и местна власт; Да бъде избиран като кандидат на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в органите на централната и местна власт; Да иска и да получава информация от всички централни и териториални партийни органи; Да отправя пряко критики, предложения и въпроси до всички партийни органи;
Чл. 40. Всеки член на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ има следните задължения:
Да работи за осъществяване на програмата на партията и нейните цели и задачи, като спазва Устава и изпълнява решенията на висшестоящите органи; Да участва постоянно в дейността на партията и в изборните кампании; Да има колегиално отношение към останалите членове на партията и към нейните органи; С поведението си в обществото да допринася за укрепване на авторитета и престижа на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ и да не ги уронва в никой случай; Да плаща редовно членския си внос; Да удостоверява правата си с членска карта по образец;
6.2. Ред за възникване и прекратяване на членство
Чл. 41. (1). Приемането на нови членове в партията се извършва в тяхно присъствие на заседание на местната общинска партийна организация, въз основа на саморъчно попълнено и подписано заявление за членство по образец, приет и утвърден от ОС. ОС съхранява регистър на всички членове на партията.
(2). Ако на територията на съответната община няма учредена ОО, заявлението се подава до ОС, който извършва приема на новия член.
(3). Всички членове на партията, станали такива по реда на ал. 2, автоматично се превръщат в членове на ОО, от момента на нейното учредяване.
Чл. 42. (1). Членството в ПП ВЪЗРАЖДАНЕ се прекратява поради напускане, изключване, поставяне под запрещение, осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда или смърт и с прекратяване на партията. Напускането става чрез писмено заявление и връщане на членската карта.
(2). Изключването на членове от партията е изключително правомощие на ОС. То може да стане, при: неплащане на членски внос в продължение на три последователни месеца; системно неспазване Устава, Програмата и решенията на висшестоящите органи; системни или груби действия уронващи престижа и доброто име на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; при злоупотреба с партийни пълномощия или с партийни средства и имущество; продължително и неизвинително неучастие в дейността на партията по предложение на ОО, действие против целите и идеите на партията и против нейния интерес, включително и по време на предизборна кампания.
(3). Всеки изключен член може да направи възражение до ЦР в срок от един месец, след узнаването на решението за изключването му. Решението на ЦР е окончателно.
7. Изборност и мандатност
Чл. 43. Всички мандати на изборните длъжности в партията са тригодишни.
Чл. 44. Мандат на изборна длъжност в партията, може да бъде прекратен предсрочно по всяко време, с решение на избиращия орган.
Чл. 45. Член на партията не може да заема повече от една изборна длъжност, с изключение на членовете на НК, които са членове и на Централното ръководство.
8. Администрация, имущество и финанси
Чл. 46. (1). Партията набира своите средства и имущества от членски внос, дарения и завещания, чрез собствени набирателни или разплащателни/депозитни банкови сметки, както и по всички други разрешени от този Устав и закона начини.
(2). Размерът на членския внос, реда за събирането, внасянето му в сметки на ПП „Възраждане“ и разпределянето му, се определят с решение на съответната ОО или на ОС.
Чл. 47. (1). Приходите и разходите на партията се планират и извършват с решение и по ред определен от ОС и биват пряко контролирани от ЦКК.
(2). Общопартийните разходи и имущество се стопанисват от ОС, а фактически се управляват от НК (за което може да упълномощи писмено председателя на партията) при спазване на Закона за политическите партии, този Устав и решенията на ЦР.
Чл. 48. (1). Ако съществува необходимост, НК предлага на ОС структура на административен апарат, който да помага на централните партийни органи, при осъществяването на тяхната дейност.
(2). НК назначава служители по така утвърдената структура и сключва трудови договори с тях.
9. Процедурни правила
Чл. 49. (1). Всеки колективен партиен орган може да заседава и приема решения при кворум повече от половината от членовете си, с изкл. на решенията на Конгреса по чл. 17, ал. 5.
(2). В случай, че в предварително обявения за започване на заседанието час няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което заседанието се провежда на същото място и при същия дневен ред, а заседаващият орган може да взема всички решения от своята компетентност, при наличния кворум и съобразно Устава.
Чл. 50. Всички решения се приемат с явно гласуване при обикновено мнозинство, с изключение на случаите предвидени в този Устав, когато се изисква квалифицирано такова.
Чл. 51. (1) Всеки член на партията има право на един глас.
(2) Всеки член на НК, ЦКК и ОС, се освобождава съобразно Устава, както и при:
1. подаване на оставка члез писмено заявление до съответния орган и връщане на полученото служебно имущество;
2. трайна невъзможност поради тежко заболяване да изпълява длъжността си повече от 6 месеца;
3. поставяне под запрещение;
4. смърт.
10. Условия и ред за прекратяване
Чл. 52. ПП ВЪЗРАЖДАНЕ се прекратява при: решение за сливане или вливане в друга партия; решение за разделяне на две и повече партии; решение за саморазпускане съгласно устава й; влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна; разпускане с решение на Софийски градски съд поради не участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове, за повече от пет години от последната съдебна регистрация;
Чл. 53. Решенията по чл. 52, т. 1, 2 и 3 се вземат от върховния орган на партията – Конгреса.
11. Заключителни разпоредби
Чл. 54. За неуредените с този устав въпроси се прилагат решения, статути, правилници, инструкции и др. нормативни документи на ЦР, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за политическите партии, както и цялото гражданско законодателство в Република България.
Чл. 55. Този устав е приет на Учредителното събрание на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, проведено на 02.08.2014г. в град Плиска.

Настоящият устав отразява промените, приети на проведения Втори национален конгрес на ПП „Възраждане“, проведен на 16.09.2017г. в гр.Стара Загора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Костадин Костадинов

За връзка с Възраждане

тел.: 0876 901 180 – Александър Арангелов

Фейсбук страница: Движение "Възраждане"
Фейсбук група: ПП Възраждане

YouTube канал: Движение "Възраждане"
Twitter профил: @vazrazhdane
VKontakte профил: Движение "Възраждане"
SoundCloud профил: Движение "Възраждане"

© Движение „Възраждане“. Всички права запазени.