Време ни е за Възраждане!

Права и задължения на членовете на Възраждане


Права и задължения на членовете на Възраждане съгласно Устава

6. Членство
6.1. Права и задължения.
Чл. 37. В ПП ВЪЗРАЖДАНЕ може да членува всеки навършил 18 години, дееспособен гражданин на Република България, който е готов да работи за постигането на целите на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, приема нейната Програма, изпълнява решенията на висшестоящите органи и не членува в друга партия.
Чл. 38. В партията не могат да членуват наборни и кадрови военнослужещи, служители в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователи, прокурори, съдии, служители в дипломатическата служба, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия, както и лица, осъдени с влязла сила присъда за престъпление от общ характер вкл. и нереабилитирани, както и такива, поставени под запрещение.
Чл. 39. Всеки член на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, има право: Да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; Да избира и да бъде избиран в централните и териториални органи на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; Да избира кандидатите на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в органите на централната и местна власт; Да бъде избиран като кандидат на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ в органите на централната и местна власт; Да иска и да получава информация от всички централни и териториални партийни органи; Да отправя пряко критики, предложения и въпроси до всички партийни органи;
Чл. 40. Всеки член на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ има следните задължения:
Да работи за осъществяване на програмата на партията и нейните цели и задачи, като спазва Устава и изпълнява решенията на висшестоящите органи; Да участва постоянно в дейността на партията и в изборните кампании; Да има колегиално отношение към останалите членове на партията и към нейните органи; С поведението си в обществото да допринася за укрепване на авторитета и престижа на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ и да не ги уронва в никой случай; Да плаща редовно членския си внос; Да удостоверява правата си с членска карта по образец;
6.2. Ред за възникване и прекратяване на членство
Чл. 41. (1). Приемането на нови членове в партията се извършва в тяхно присъствие на заседание на местната общинска партийна организация, въз основа на саморъчно попълнено и подписано заявление за членство по образец, приет и утвърден от ОС. ОС съхранява регистър на всички членове на партията.
(2). Ако на територията на съответната община няма учредена ОО, заявлението се подава до ОС, който извършва приема на новия член.
(3). Всички членове на партията, станали такива по реда на ал. 2, автоматично се превръщат в членове на ОО, от момента на нейното учредяване.
Чл. 42. (1). Членството в ПП ВЪЗРАЖДАНЕ се прекратява поради напускане, изключване, поставяне под запрещение, осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда или смърт и с прекратяване на партията. Напускането става чрез писмено заявление и връщане на членската карта.
(2). Изключването на членове от партията е изключително правомощие на ОС. То може да стане, при: неплащане на членски внос в продължение на три последователни месеца; системно неспазване Устава, Програмата и решенията на висшестоящите органи; системни или груби действия уронващи престижа и доброто име на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; при злоупотреба с партийни пълномощия или с партийни средства и имущество; продължително и неизвинително неучастие в дейността на партията по предложение на ОО, действие против целите и идеите на партията и против нейния интерес, включително и по време на предизборна кампания.
(3). Всеки изключен член може да направи възражение до ЦР в срок от един месец, след узнаването на решението за изключването му. Решението на ЦР е окончателно.
7. Изборност и мандатност
Чл. 43. Всички мандати на изборните длъжности в партията са тригодишни.
Чл. 44. Мандат на изборна длъжност в партията, може да бъде прекратен предсрочно по всяко време, с решение на избиращия орган.
Чл. 45. Член на партията не може да заема повече от една изборна длъжност, с изключение на членовете на НК, които са членове и на Централното ръководство.

За връзка с Възраждане

тел.: 0876 901 180 – Александър Арангелов

Фейсбук страница: Движение "Възраждане"
Фейсбук група: ПП Възраждане

YouTube канал: Движение "Възраждане"
Twitter профил: @vazrazhdane
VKontakte профил: Движение "Възраждане"
SoundCloud профил: Движение "Възраждане"

© Движение „Възраждане“. Всички права запазени.